??c Minh v?i tài n?ng bóng r? professional khi?n cho các superstars NBA kinh ng?c

Friday 27 November 83107 Shares

??c Minh v?i tài n?ng bóng r? professional khi?n cho các superstars NBA kinh ng?c

Su?t ngày air balls
Lên r? air balls
V?i chi?u cào tuy?t v?i 1m40, n?ng 70kg, b?n là 1 tài n?ng nba có ti?m n?ng ???c ?ào t?o trong môi tr??ng " t? ch?i"


Recommended