!استفاده از لپتاپ های اچ پی به جای وزنه های ترازو

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

Sunday 05 December 2059 22991 Shares

در یک روز پاییزی با پیرمردی برخوردیم آشنا شدیم که با ماشین خود میوه فروشی میکرد. کمی با او صبحت کردیم که چرا از لپتاپ های اچ پی به جای وزنه های ترازو دستی خود استفاده میکند. او گفت این روز ها این برند دیگر ارزشی ندارد و شاید بتوان آن ها را جایگزین وزنه های ترازو کرد تا جایی به کار آید.

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

loading Biewty

Most Popular

  1. 1

    a monkey escapes from the miami zoo and throws bananas from a tree Mario a monkey from the Miami Zoo has escaped last Friday from his cage when he escaped, he threw bananas at people from all over Los Angeles. This has led to a video called "banana rain going viral" right now this little criminal monkey is found in prison.

  2. 2

    octopus teaches math at harvard They hire octopus to teach math at harvard, the octopus is called arnold and it is said that he is paid 3000 dollars per class. here are some images