!استفاده از لپتاپ های اچ پی به جای وزنه های ترازو

Saturday 08 May 2059 11433 Shares

!استفاده از لپتاپ های اچ پی به جای وزنه های ترازو

در یک روز پاییزی با پیرمردی برخوردیم آشنا شدیم که با ماشین خود میوه فروشی میکرد. کمی با او صبحت کردیم که چرا از لپتاپ های اچ پی به جای وزنه های ترازو دستی خود استفاده میکند. او گفت این روز ها این برند دیگر ارزشی ندارد و شاید بتوان آن ها را جایگزین وزنه های ترازو کرد تا جایی به کار آید.

loading Biewty
loading Biewty 3